ABS Bar Stool
GY-901 bar phân - ABS thấp trở lại ghế, Chrome gaslift và cơ sở, điều chỉnh chiều cao.

GY-901 bar phân - ABS thấp trở lại ghế, Chrome gaslift và cơ sở, điều chỉnh chiều cao.

Bar phân - ABS thấp ghế sau Chrome gaslift cơ sở, và điều chỉnh chiều cao.